Gwarancja

Drukuj


REKLAMACJE TOWARÓW w ramach gwarancji udzielonej przez TOYA-STANMAR Sp. z o.o.

 1. Realizacja reklamacji towarów w ramach gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie towarów, na które TOYA-STANMAR Sp. z o.o. udziela gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ewentualnie produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. TOYA-STANMAR Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty zakupu wykazanej w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
 3. Gwarancja nie wyłącza roszczeń klienta z tytułu niezgodności z umową.
 4. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.

REALIZACJA ZGŁOSZENIA W RAMACH GWARANCJI

 1. Reklamowany towar jest dostarczany i odbierany przez nabywcę bezpośrednio u sprzedawcy, u którego towar został kupiony
 2. Dostarczenie i odbiór reklamowanego towaru do sprzedawcy odbywa się na koszt nabywcy
 3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  • dane klienta
  • data zakupu
  • nr indeksu TOYA (i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
  • liczba sztuk towaru
  • typ zgłoszenia: GWARANCJA
  • formularz „Zgłoszenie reklamacyjne”
 4. Naprawa urządzenia objętego gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do naprawy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

GWARANCJA OBEJMUJE

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

W wypadku wystąpienia ww. usterek TOYA-STANMAR Sp. z o.o. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy – we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU