Gwarancja


REKLAMACJE TOWARÓW w ramach gwarancji udzielonej przez TOYA-STANMAR Sp. z o.o.

 1. Realizacja reklamacji towarów w ramach gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie towarów, na które TOYA-STANMAR Sp. z o.o. udziela gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ewentualnie produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. TOYA-STANMAR Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty zakupu wykazanej w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
 3. Gwarancja nie wyłącza roszczeń klienta z tytułu niezgodności z umową.
 4. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.

REALIZACJA ZGŁOSZENIA W RAMACH GWARANCJI

 1. Reklamowany towar jest dostarczany i odbierany przez nabywcę bezpośrednio u sprzedawcy, u którego towar został kupiony
 2. Dostarczenie i odbiór reklamowanego towaru do sprzedawcy odbywa się na koszt nabywcy
 3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  • dane klienta
  • data zakupu
  • nr indeksu TOYA (i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
  • liczba sztuk towaru
  • typ zgłoszenia: GWARANCJA
  • formularz „Zgłoszenie reklamacyjne”
 4. Naprawa urządzenia objętego gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do naprawy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 • W przypadku, gdy do wykonania naprawy wymagane będzie uzyskanie części zamiennych od producenta (lub działającego w jego imieniu podmiotu) czas naprawy wydłuża się o czas oczekiwania na części (obejmujący złożenia zamówienia i dostawę części zamiennych).
 • Dla potrzeb niniejszych postanowień, uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w te dni świąt, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.)

GWARANCJA OBEJMUJE

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

W wypadku wystąpienia ww. usterek TOYA-STANMAR Sp. z o.o. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy – we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 • elementów i materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu
 • regulacji, czyszczenia, smarowania wymianie elementów i materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu
 • uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi
 • uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki
 • uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków konserwujących.
 • narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle
 • bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych, żarówek i ściernic

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU

 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione
 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione
 • Użytkownik zobowiązany jest do:
  • nie używania uszkodzonego produktu
  • dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami

TOYA-STANMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul.Kwiatkowskiego 14 39-400 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod nr KRS 0000270568 kapitał zakładowy 11.750.000,00 zł o numerze NIP: 817-20-35-218; numerze Regon: 180191569. Numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO 000377495.

Informacja o ciasteczkach